URBÁNNA RE/KREÁCIA CITYLAB
TERAZ PROJEKT ĽUDIA ENGLISH             SEZÓNA 2004+-5 CD AKCIE TEXTY MESTSKÁ HRA

 

 

 

 

 


 
Urbánna Re/kreácia Citylab
séria prezentácií, prednášok a workshopov o fenoméne mesta

 
Stručná charakteristika projektu
 
Projekt URBÁNNA RE/KREÁCIA CITYLAB realizuje "Citylab" a "ATRAKT ART - združenie pre aktuálne umenie a kultúru". Predstavuje súbor multimediálnych edukatívno-kreatívnych večerov rôznych foriem. Ide o prezentácie, prednášky a workshopy, filmové projekcie, diskusie, ktorých spojovacím činiteľom je fenomén mesta. Zámerom projektu je posunúť vnímanie diváka/obyvateľa rovnako ako umelca/obyvateľa, uväzneného v stereotypoch každodenného prežívania svojho prostredia do polohy „turistu“, objavujúceho a hľadajúceho esenciu inakosti. V Urbánnej Re/Kreácii neopúšťame známe na ceste za cudzím, bizarným a exotickým, ale prinášame pocit neznáma do pôvodného milieu. Projekt sa prostredníctvom rôznorodých mediátorov (architekti, výtvarníci, dizajnéri, teoretici súčasného umenia, internetoví umelci...), ktorí prednášajú, prezentujú či priamo vytvárajú svoje projekty na mieste, pokúša v interaktívnom vzťahu k prostrediu a publiku z neho vychádzajúceho nachádzať neznáme svety.

 
Zámery, ciele a význam projektu
 
Projekt Urbánna Re/Kreácia Citylab vychádza z aktuálneho kontextu postmoderných koncepcií súčasného človeka, tak ako ho vidí jeden z najvplyvnejších filozofov – sociológov Zygmunt Bauman. Bol to práve Bauman, ktorý vo svojej publikácii „Úvahy o postmoderní době“ upozornil na univerzálny prototyp človeka modernej doby - „turistu“. „Turista opouští dům, aby vyhledával dojmy. (...) Hledá nové zkušenosti a nové zkušenosti mu může dodat pouze jinakost, něco co ještě nikdy nevidel, neco, co se liší od jeho každodennosti.“ Táto honba za exotikou na druhej strane so sebou prináša isté znecitlivenie vo vnímaní vlastného prostredia, na čo náš projekt reaguje.
 
Hlavným zámerom projektu je zvyšovať intenzitu vnímavosti obyvateľov a umelcov voči vlastnému urbánnemu prostrediu. Naším cieľom je postaviť účastníka, návštevníka a zároveň obyvateľa mesta do pozície „turistu“ vo svojom vlastnom domove. Pripraviť ho na to, aby bol schopný nachádzať pozoruhodnosti, získavať inovatívne skúsenosti, vytvárať si nové mentálne mapy „starého známeho“ miesta. Aby aj doma zažil pocit „rekreácie“. Vychádzajúc zo skúseností v predchádzajúcom roku máme zámer realizovať interaktívne projekty, ktoré budú zvyšovať záujem verejnosti a angažovanosť na konkrétnych architektonických problémoch a budú aktuálne reagovať na súčasné dianie. Takto budú orientované aj prezentácie, budeme hľadať súvislosti a napojenosť na naše prostredie a na základe toho vyberať zahraničných hostí.
 
Prostriedkom k takejto rekreácii je práve kreácia – tvorba. Prostredie európskych miest sa stalo a stane predmetom netradičných umeleckých a interdisciplinárnych projektov architektov, urbanistov, výtvarníkov, dizajnérov, súčasných umelcov, teoretikov a tvorcov využívajúcich nové médiá z rôznych krajín. Cieľom komponovaných večerov je prezentovať takto orientované projekty rôzneho druhu (public art, dizajn a typografia v meste, psychogeografia mesta, mentálna kartografia...) a tým sprostredkovať účastníkom aktuálny, intenzívny a interaktívny prehľad o podobách takejto urbánnej re/kreácie, realizovanej vo svete a zatiaľ iba v skromnej miere aj doma. Význam celého projektu je práve v povzbudení a inšpirovaní domácej umeleckej komunity, rovnako aj obyvateľov miest k vlastnej kreativite cez ojedinelú možnosť spoznať inovatívne projekty, ktoré si v zahraničí vyslúžili značnú pozornosť ale do našich diskurzov vstúpili žiaľ len okrajovo, ak vôbec.
 
Interaktivitu v projekte zastupuje nielen aktívna možnosť vstupovať do diskusií, ale aj možnosť priamo participovať a priamo vytvárať vlastnú urbánnu re-kreáciu v podobe workshopu - psychogeografického prieskumu mesta Bratislavy a tiež zúčastniť sa mestskej hry a tak tvorivo a spontánne oživiť svoj vzťah k mestu.
 
Interaktívnou súčasťou projektu je i sekcia „Deti a mesto“ zameraná na mapovanie spôsobu chápania mesta u súčasnej mládeže, ktorá vidí svet okolo seba a svet, v ktorom vyrastá z vlastnej perspektívy. V rámci sekcie „Deti a mesto“ prebehne projekt „Fasa miesto“, ktorého cieľom je nakrútenie video záznamov miest, ktoré deti a mládež pokladajú za dôležité ukázať ostatným. Deti tieto miesta /v rôznych mestách: Bratislava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica/ navštívia v novej situácii – spoločníkom im bude nové médium – kamera – a tak začnú svoj vzťah k nim formulovať celkom inak. Vytvorením reťazca týchto videí nadviažu komunikáciu nielen medzi sebou a svojim bezprostredným okolím, ale dozvedia sa viac o sebe i o svojich rovesníkoch v iných mestách na Slovensku. Prostredníctvom tejto komparácie získajú od svojej situácie i istý odstup a nadhľad. Zároveň sa o ich svete dozvedia viac tí, ktorí už z neho „vypadli“ – dospelí.

 
Podpora
 
Bratislavská Investičná, a.s.
VE-TEX, spol. s r. o.
Young4BA
Eurotel
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
a ďalší
 
Mastering nahrávky: B&B Studio, Bratislava
CD/web: Dušan Barok